| strona główna |


REGULAMINY, POROZUMIENIA, UZGODNIENIA

   PL-CB  RADIO 


P R O T O K Ó Ł

z narady, która odbyła się w Ministerstwie Łączności

w dn. 10 lutego 1992 r.

W naradzie uczestniczyli:
 
Marek Rusin - Minister Łączności,
 
Krzysztof Kwiecień - Dyr. departamentu standaryzacji, badań technicznych oraz inspekcji Zarządu Krajowego PAR,
 
Janina Batycka  - OW PL-CB Radio w Bielsku Białej,
 
Iwona Mochalska - OW PL-CB Radio w Łodzi,
 
Wanda Więcławska  - Klub PL-CB RADIO w Warszawie,
 
Jerzy Cepiński - Oddział PL-CB Radio województwa kaliskiego,
 
Jerzy Nowachowicz  - OW PL-CB Radio w Bydgoszczy,
 
Andrzej Batycki - OW PL-CB Radio w Bielsku Białej,
 
Piotr Patyk - OW PL-CB Radio w Gdańsku,
 
Tadeusz Pawełczyk  - ZG PL-CB Radio,
 
Krzysztof Gaudnik - ZG PL-CB Radio,
 
Bożydar Kuzaka - OW PL-CB Radio w Lublinie,
 
Jerzy Płókarz - ZG PL-CB Radio,

 
    W trakcie narady zostały złożone następujące wnioski PL-CB RADIO oraz zapadły ustalenia:
 
1. Ustalono, że prawo pracy z mocą powyżej 4 W będzie przysługiwało jedynie społecznym ratownikom, zarejestrowanym, do czasu ewentualnych innych uregulowań, w sieci ratownictwa PL-CB RADIO.
 
2. Ustalono, że ratownicy PL-CB RADIO mogą pracować z mocą do 10 W z urządzeń stacjonarnych w uzasadnionych przypadkach.
 
3. Dyrektorzy okręgowi PAR zostaną zobowiązani do ścisłej współpracy ze społecznymi komisjami eterowymi PL-CB RADIO w zakresie wspólnego zwalczania nadawców nie przestrzegających przepisów użytkowania pasma CB.
 
4. Minister Łączności nie wyraża zgody na dalsze rozszerzenie pasma CB.
 
5. PL-CB RADIO wystąpiło z wnioskiem o przydzielenie częstotliwości w przedziałach od 26,065 do 26,955 i od 27,410 do 27,995 MHz dla celów utworzenia sieci systemu wykrywania zagrożeń i powszechnego alarmowania ludności.
 
a) Minister Łączności wyda decyzję w tej sprawie w terminie ustawowym, po dostarczeniu niezbędnej dokumentacji.
 
6. Ustalono konieczność obustronnego zintensyfikowania prac zespołu przygotowującego rozporządzenie Ministra Łączności dotyczące łączności w paśmie CB.
 
 

Prezes Zarządu Głównego                                              Minister Łączności
        PL-CB RADIO
 
 
           Jerzy Płókarz                                                                        Marek Rusin